Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, na lékařských fakultách, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Po ukončení studia oboru Zdravotnické lyceum se absolvent nestává zdravotnickým pracovníkem.

 

Studijní obor sleduje tyto cíle:

Þ    podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studiu lékařských a nelékařských oborů

Þ   poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia

Þ    zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.

 

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

 

V učebním plánu oboru jsou zařazeny mimo jiných tyto předměty:

Þ    psychologie

Þ    latinský jazyk

Þ    klinická propedeutika

Þ    výchova ke zdraví

Þ    první pomoc

Þ    mikrobiologie

Þ    ošetřovatelská propedeutika

Þ    odborná konverzace v cizím jazyce

Þ    patologie a patofyziologie