Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Pracovní uplatnění absolventů

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent / absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Pod přímým vedením všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospici aj.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent byl vzděláván tak, aby si osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, to je především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů, zejména:

Þ    provádění hygienické péče pacientům

Þ    provádění úpravy lůžka

Þ    provádění základní prevence proleženin

Þ    pomoc při podávání stravy pacientům

Þ    péči o vyprazdňování pacientů

Þ    měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti

Þ    péči o úpravu prostředí pacientů

Þ    podílení se na zajištění herních aktivit dětí, desinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků

 

Þ    asistence při určených ošetřovatelských nebo léčebných výkonech