Vytisknout

 

 Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

do následujících oborů vzdělání:

 

obor vzdělání

kritéria

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

zde

2¯

¯Ke dni 23.6.2020

 

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

·       zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

·       nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.

 

Podávání a vyplňování  přihlášek

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 30.června  2020 ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Tiskopis přihlášky ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT:

·       http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Praktická sestra a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

1.     doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

2.     vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

3.     vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

4.     doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

5.     osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

 

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Zápisový lístek

 

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

 

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  ve vstupních prostorách budovy  školy  a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

V Opavě dne 23. června  2020                                        Mgr. Alena Šimečková

                                                                                               ředitelka školy

 

Podrobnosti: | Zobrazení: 32216