Informace k přijímacímu řízení maturitních oborů

  • Dne 8. 6. 2020 se uskuteční přijímací zkoušky v budově školy.
  • Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušky na Střední zdravotnické škole v Opavě, obdrží pozvánku.
  • Čas prezence ve škole bude uveden v pozvánce, k prezenci je potřeba průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).
  • Dne 16. 6. 2020 (v závislosti na jejich zpracování Cermatem) budou seznamy přijatých uchazečů o studium zveřejněny pod registračními čísly na úřední desce a na webových stránkách školy www.szsopava.cz. Máte možnost dnem zveřejnění v době od 8 do 12 hod. nahlížet do spisu.
  • Dne 16. 6. 2020 od 12 do 17 hod. máte možnost si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu osobně vyzvednout na sekretariátu školy (po předložení občanského průkazu a po podpisu zákonného zástupce žáka).
  • Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí přijatý uchazeč do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů pod registračními čísly na úřední desce a na webových stránkách školy odevzdáním zápisového lístku.
  • Pokud Váš syn (Vaše dcera) splní kritéria přijímacího řízení, ale nebude přijata) pro velký počet uchazečů a bude mít nadále zájem o přijetí ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá ředitelce školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Tiskopis žádosti Vám v daném případě škola poskytne spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

  V Opavě dne 18.5. 2020                                                                                                                                                                                                                                  

Mgr. Alena Šimečková

 

ředitelka školy

 

 

 

 

 


Informace k průběhu přijímacího řízení

pro obory Praktická sestra a Zdravotnický asistent

 

Vážení uchazeči o vzdělávání na naší škole,

vzhledem k vyhlášení mimořádné situace v souvislosti s pandemií koronaviru probíhá přijímací řízení jinak než v přechozích letech. Termín konání jednotné přijímací zkoušky je závislý na znovuotevření škol a bude stanoven MŠMT ČR (týká se čtyřletých maturitních oborů).

Informace platné k dnešnímu dni

1.     Tříletý obor Ošetřovatel  53-41- H/01

Jednotná přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení se uskuteční ve stávajícím režimu. Ředitelka školy zveřejní 22. 4.2020 seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce školy, nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých  nezletilých uchazečů odešle  rozhodnutí  o nepřijetí. Zápisový lístek může uchazeč  odevzdávat až v době, kdy budete znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání zápisového lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné).

V praxi to znamená, že uchazeč může  odevzdat zápisový lístek nejdříve, až budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na obě školy ( oba obory), na které podal přihlášku. Zároveň je stanoven jednotný termín dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (vyhlásí MŠMT) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mnohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

 

2.     Čtyřleté maturitní obory Praktická sestra 53 – 41 – M/03, Zdravotnické lyceum  78 – 42 – M/04

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání proběhne v termínu stanoveném MŠMT. Pozvánka k přijímací zkoušce bude  zveřejněna na webových stránkách škola a zároveň bude uchazečům  o studium zaslána. Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány tak, jak je definuje školský zákon. Uchazeč však skládá zkoušku pouze jednou a to ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě (pouze v případě, že na prvním místě uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené na druhém místě). Ředitelka školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8 denní lhůty pak uchazečům běží lhůta 5 pracovních dnů  pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel kterékoliv školy, do níž uchazeč podal přihlášku ke studiu, zveřejnil seznam s výsledky dříve).

 

Změny v možnosti převedení zápisového lístku pro všechny obory

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy není přípustné. Nicméně zákon  nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

O uvolněných místech budeme uvědomovat nepřijaté uchazeče telefonicky. Pokud budou mít uchazeči o uvolněné místo zájem, potvrdí jej odevzdáním nebo převedením zápisového lístku na tento obor.

V případě nejasností kontaktujte školu .

 

S pozdravem

Mgr. Alena Šimečková

 

ředitelka školy


 

 

Vážení rodiče, uchazeči o studium

na základě přijatého zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, zveřejnilo MŠMT informace k plánovanému průběhu JPZ, MZ a ZZ. Konkrétní termíny konání zkoušek budou záviset na znovuotevření školy. Aktuální informace budou zveřejněny na školních webových stránkách.

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 - ke stažení zde

 

S pozdravem Mgr. Alena Šimečková – ředitelka školy

 

 

 


 

Vážení rodiče uchazečů o nematuritní tříletý obor vzdělání Ošetřovatel.

 

V minulých dnech jste obdrželi oznámení o tom, že přijetím přihlášky ke vzdělávání bylo zahájeno správní řízení ve věci přijetí uchazeče ke studiu. Zároveň Vám bylo sděleno, že přijímací zkoušky se u oboru Ošetřovatel nekonají. Toto oznámení není rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí uchazeče. Výsledky přijímacího řízení budou známy nejdříve 22. 4. a budou vyvěšeny na našich webových stránkách a ve vestibulu školy, jak je v oznámení uvedeno.

 

Pokud dojde v souvislosti s mimořádnými opatřeními ke změně výše uvedených informací, budete o tomto informování na našich webových stránkách.

 

 

 

V Opavě 19. 3. 2020                                                                     Mgr. Alena Šimečková

                                                                                                           ředitelka školy

 


stáhnout ... přihlášku

stáhnout ... posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání


 

stáhnout ... obecné informace o přijímání na střední školy (MŠMT) 


 Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace

 

vyhlašuje

 

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

do následujících oborů vzdělání:

 

obor vzdělání

počet tříd

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

kritéria

53-41-M/03  Praktická sestra

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

 56

zde

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

 1

26 

zde

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

 1

 24

zde

 

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

·         zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

·         nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (Praktická sestra a Zdravotnické lyceum) se  koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura ve dvou termínech:

 

První termín jednotné přijímací zkoušky                  14. dubna 2020

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 15. dubna 2020

 

Pokud uchazeč nebude moci konat jednotnou zkoušku pro závažné důvody (např. zdravotní), umožní škola uchazeči vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

První termín jednotné přijímací zkoušky                   13. května 2020

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 14. května 2020

 

 Přípravou zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribucí, zpracováním a hodnocením výsledků testů bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky a ilustrační testy jsou zveřejněny na adrese: www.cermat.cz

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obor vzdělání Ošetřovatel.

 Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.

 

Podávání a vyplňování  přihlášek

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 2. března 2020 ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do nejvýše dvou různých středních škol nebo nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou. Pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Datum jednotné přijímací zkoušky na přihlášce uchazeč nevyplňuje!

 

V přihlášce se uvádí číslo datové schránky (pokud ji má  zákonný zástupce, popř. zletilý uchazeč  vytvořenou), do které budou doručeny písemnosti z přijímacího řízení.

 

Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíše a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení.

 

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení  (sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce  nebo uchazeče).

 

Tiskopis přihlášky:

·         http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

·         www.szsopava.cz   (viz. výše)

 

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Praktická sestra a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce.

 

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

 

1.      uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení

2.      doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

3.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

4.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

5.      doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

6.      osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

 

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území  České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška  z českého jazyka. Střední škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

 

Zápisový lístek

 

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  ve vstupních prostorách budovy  školy  a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola přijímacího řízení

 

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 

 

 

 

Další informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 vydané MŠMT ČR naleznete ZDE:

 

 

 

 

V Opavě dne 28. ledna 2020                                        Mgr. Alena Šimečková

                                                                                               ředitelka školy