Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvkové organizace

svou ředitelkou

vyhlašuje

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ, ve znění pozdějších předpisů,

 

 2. kolo přijímacího řízení

do následujícího oboru:

 

obor vzdělání

 počet volných míst *

kritéria

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

6

zde

 

*Počet volných míst k 10.5.2017

 

 Přijímací zkouška do oboru Ošetřovatel se nekoná.

 

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvkové organizace může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit svou ředitelkou další kola přijímacího řízení.

 

Podání přihlášky

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení do 31.5. 2017 ředitelce školy.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

1.      potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ke stažení zde

2.      doklady o výsledcích v odborných soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz Kritéria přijímacího řízení

3.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn zákonem stanoveným způsobem ve vstupních prostorách školy a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Neodevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů.

 

 

 

V Opavě dne 10. 5. 2017

Mgr. Alena Šimečková

 

ředitelka školy