3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do oboru

Zdravotnické lyceum

 

 

 

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvkové organizace

svou ředitelkou

vyhlašuje

dle  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ, ve znění vyhlášky č.243/2017 Sb.,

 

 3. kolo přijímacího řízení

do následujícího oboru:

 

obor vzdělání

 počet volných míst *

kritéria

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

9

zde

 

*Počet volných míst k 29.5.2018. 

 

 Přijímací zkouška  se nekoná.

 

Střední zdravotnická škola, Opava,  příspěvkové organizace  může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit svou ředitelkou další kola přijímacího řízení.

 

Termín konání –  pátek 22.6.2018

Podání přihlášky

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku pro 3. kolo přijímacího řízení do  22.6. 2018 ředitelce školy do 11:00h(konečné datum pro doručení přihlášky na sekretariát školy).

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

1.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn zákonem stanoveným způsobem ve vstupních prostorách školy a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Neodevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů.

 

V Opavě dne 29. 5. 2018

Mgr. Alena Šimečková

 

ředitelka školy


 

 

Tiskopis přihlášky:

ke stažení zde (pdf)

ke stažení zde (xlsx)

případně na stránkách MŠMT zde

 

 

Další kola přijímacího řízení

 

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.