Vzor odvolání

Oznámení - zápisový lístek


 

formulář ... přihláška

formulář ... posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání


 

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č.243/2017 Sb. a vyhlášky č.244/2018 Sb.

 

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

do následujících oborů vzdělání:

 

obor vzdělání

počet tříd

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

kritéria

53-41-M/03  Praktická sestra

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

2

60

zde

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

1

27

zde

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

1

24

zde

 

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

·         zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

·         nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

·         sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací  zkoušky ve školním roce 2018/2019, č. j. MSMT-28 002/2018-1 ze dne 7. září 2018, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona (Praktická sestra, Zdravotnické lyceum);

·         souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky.

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (Praktická sestra a Zdravotnické lyceum) se  koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura ve dvou termínech:

 

První termín jednotné přijímací zkoušky                  12. dubna 2019

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 15. dubna 2019

 

Pokud uchazeč nebude moci konat jednotnou zkoušku pro závažné důvody (např. zdravotní), umožní škola uchazeči vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

První termín jednotné přijímací zkoušky                   13. května 2019

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 14. května 2019

 

 Přípravou zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribucí, zpracováním a hodnocením výsledků testů bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky a ilustrační testy jsou zveřejněny na adrese: www.cermat.cz

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obor vzdělání Ošetřovatel.

 Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.

 

Podávání a vyplňování  přihlášek

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 1. března 2019 ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do nejvýše dvou různých středních škol nebo nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou. Pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Datum jednotné přijímací zkoušky na přihlášce uchazeč nevyplňuje!

 

V přihlášce se uvádí číslo datové schránky (pokud ji má  zákonný zástupce, popř. zletilý uchazeč  vytvořenou), do které budou doručeny písemnosti z přijímacího řízení.

 

Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíše a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení.

 

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení  (sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce  nebo uchazeče).

 

Tiskopis přihlášky:

 

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Praktická sestra a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce).

 

Žádost ke stažení  zde  

 

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

 

1.      uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení

2.      doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

3.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

4.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

5.      doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

6.      osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

 

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 

Osobám, které získaly předchozí vzděláním ve  škole mimo území  České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání  promíjí na žádost přijímací zkouška  z českého jazyka. Střední škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

 

Zápisový lístek

 

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  ve vstupních prostorách budovy  školy  a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola přijímacího řízení

 

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

V Opavě dne 30. ledna 2019

Mgr. Alena Šimečková

 

ředitelka školy


UPOZORNĚNÍ

 

Nově je v přihláškách upřesněno, že adresou pro doručování může  být i datová schránka (uvádí se její číslo), pokud ji má uchazeč/zákonný zástupce vytvořenou. Pokud ji má vytvořenou, je nutné ji v přihlášce uvést.

 

Písemnosti z přijímacího řízení budou doručovány do této schránky.


Základní informace k jednotným přijímacím zkouškám najdete na stránkách Cermatu zde