0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.ZL                    
1.A   MA   SO            
1.B   SO SO MA CHE          
1.OŠ                    
2.ZL         RJ(kro)          
2.A   TV1,2  (ob)           TV1,2  (ku)    
2.B              KCH  IT1  IT2    
2.OŠ                    
3.ZL          PS  KP    -----    
3.A                    
3.B                    
3.OŠ                    
4.ZL     NJ  IT2        IT1  IT2 -----    
4.A           TV1,2  (so)        
4.B