0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.ZL BEc1  -----             -----  BEc2    
1.A                    
1.B                    
1.OŠ       TV  (do) CHE          
2.ZL           FY        
2.A   AJ1,2  (kp) BI   CL          
2.B                    
2.OŠ                    
3.ZL                    
3.A                    
3.B   KCH AJ1  PKc2   OS     -----    
3.OŠ                    
4.ZL                    
4.A   PKc1(hr) OS AJ1  PKc2(ko)            
4.B